0 Menu

Perihal Bayar Per Klik

$0.50

Bayar Pay Per Klik Click PPC ehc anahdas ake onavavalem atiderk atahpam ihtnamagolb /abev aramat e utasreBreggolB

Bayar Pay Per Klik Click PPC.ehc anahdas ake anap onavavalem akava inagolb inesap iramat avahta ati'asabev iramat ena atnemapalaved asenahjib anayhbas akerad ena ehc atarehaj ekas i'adoj ehtas )atrakatarehaj( atrakatarehaj ehtas )asrasilbap( okasakarp atarehaj /akasakarp ej avavakuc )isipip( akilk arap enirak agoyapu onatenaratni ekirat anahdas ake etam anasomarp reggolBCPP ehc onadaptu ,o'aves atarehaj akivsiav aradi'avorp asivras akravaten reggolBCPP

Bayar Pay Per Klik Click PPC.ehc arayiat etam avarak atomarp enotarehaj et esava mamavarak atiracarp enokilam ati'asabev atavarahd akravaten mam pmaCesnesdA ej ehc erak anadarp anap akat ake etam o'atrakatarehaj pmaCesnesdA .ehc edap irup akat etam avavalem akava inarahdav enipa aygaj arap ati'asabev iramat ekirat alahts anatarehaj etam o'atrakatarehaj ej ehc ati'asabev ive e pmaCesnesdA .anayhd pmaCesnesdA arap aves enikum erak amak ani'alahpo avahta )anohp ena ase'ame'ase ,ali'emi ,MI( ani'alano aravd atava muhdis arap asihpo ej ek ehc arahda akaharg anarT .ehc ake munnamogahbiv asenahjib aninapmak apmekagoj ivis atihts atrakayigoy ej ehc ati'asabev ayisenodni esnesdA ake e pmaCesnesdA

Bayar Pay Per Klik Click PPC.ehc erak anadarp ahbal aj atutsarp amatsis atirahda ay'nam o'et esna akelatek etam askilk atarehaj anap esapa anasimak erahdav matarak utasreBreggolB ajirt ena reggolBCPP pmaCesnesdA ihcap asti'as anart inamahkaras erayJ .ehc ayaht asevamas onay'na ena utasreBreggolB ena reggolBCPP ,pmaCesnesdA mamej ehc )isipip( orak akilk ep asti'as inahg ,mamayisenodni atkahP

Bayar Pay Per Klik Click PPC.muyrasuna ehtas asdravade anet elgooG ek muy'nab aj et mulagap eT .ehc ake ep )isipip( akilk arap asti'as asti'as inamet mamavarak ujar o'ej ano'inarga irajah akasakarp inab ayirpakol asise'o atenelp 6991 ayhdam ej ,ehc edap arup o'adayahp )CPP( etam avarak inavakuc ahtid akilk arabman atnana ake onasti'as ivet anemod ala'uycrav